Biểu tượng tài nguyên

[TH] Notifier - with Slack integration 1.0.1 Patch Level 1 1.0.1

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
16
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [TH] Notifier - with Slack integration 1.0.1 Patch Level 1
Know what’s happening on your forum and stay up to date by sending notifications from XenForo to Sla. Trình thông báo - với tích hợp Slack
Biết những gì đang diễn ra trên diễn đàn của bạn và cập nhật bằng cách gửi thông báo từ XenForo đến Slack, Matter Extreme và Discord. Thiết lập các hành động bạn muốn nhận thông báo và xác định thêm bằng cách chọn các nút, danh mục, loại nội dung báo cáo và tiêu chí người dùng dựa trên loại nội dung. Thông báo sẽ giúp thông báo cho bạn...