ui.x 2

  1. Admin

    XF 2.1 Styles UI.X 2 2.1.4.1.0 2.1.4.1.0

    Dựa trên các phương pháp đã được thử và đúng của người tiền nhiệm XenForo 1, UI.X tiếp tục đẩy ranh giới của thiết kế thông minh. Với cơ sở trong Thiết kế Vật liệu Google Google, khung được hỗ trợ bởi một nhóm thành thạo trong phần mềm XenForo làm cho UI.X trở thành một lựa chọn sáng suốt cho...