uix 2 addon

  1. Admin

    Free [TH] UI.X 2 Add-on 2.1.0 Patch Level 3 2.1.0 PL 3

    Tiện ích bổ sung này đóng vai trò là nền tảng cho dòng sản phẩm chủ đề XenForo của chúng tôi. Đây là chức năng cần thiết cho phép chúng tôi mở rộng phần mềm XenForo để có thể thực hiện những việc mà mục chủ đề không thể. Nó được giữ riêng biệt vì nó không bị ràng buộc với chủ đề, chế độ xem...