multi prefix

  1. Admin

    Nulled Addon Multi Prefix 2.5.6 For Xenforo 2X 2.5.6

    Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống bạn muốn thêm tiền tố vào một chuỗi có nhiều thẻ chưa? Bây giờ bạn có thể. Tất cả các tính năng tương tự vẫn hoạt động, nhấp vào một tiền tố hiển thị tất cả các chủ đề có tiền tố tương tự. Tìm kiếm một tiền tố sẽ hiển thị tất cả các chủ đề có chứa tiền tố đó...