addons xf2

  1. A

    Editor & BB Code Manager 1.2.0 Beta 4 1.2.0

    [KL] Quản lý biên tập Sự miêu tả Hoàn toàn tùy chỉnh cá thể XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt Mã BB, sử dụng bảng BB và mã BB màu nền mới, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng của bạn từ máy chủ của riêng bạn hoặc máy chủ bên ngoài. Tất cả nằm...