[XTR] More Thread Same Forum 1.0.2

XF 2.1 Free [XTR] More Thread Same Forum 1.0.2 1.0.5

Đăng nhập để tải xuống
Có gì mới? - 1.0.2
Đã khắc phục sự cố trong đó các luồng tương tự sẽ gây ra lỗi trên một số máy chủ.
Addon này đã được cập nhật với sự hỗ trợ cho XF 2.1.1
Đã sửa tất cả các lỗi CSS.
Xs4XT0u.png

xuyQ4Xp.png

TZng4Su.png
Phiên bản tương thích
XF 2.1

Cập nhật mới nhất

  1. [XTR] More Thread Same Forum 1.0.5

    Đã sửa lỗi xem chủ đề và trả lời các vấn đề về số lượng (Đảo ngược giữa các số)