XenForo Resource Manager 2.1.1 Released

XF 2.1 Free XenForo Resource Manager 2.1.1 Released 2.1.1

Đăng nhập để tải xuống
XenForo Resource Manager 2.1.1 hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng chạy các phiên bản trước của XenForo Resource Manager 2.1 nâng cấp lên phiên bản này để hưởng lợi từ sự ổn định gia tăng.
Một số thay đổi trong XFRM 2.1.1 bao gồm:
  1. Trình nhập XFRM sang XFRM mới (2.0 và 2.1).
  2. Bộ đầy đủ các lớp dữ liệu của nhà nhập khẩu để tạo điều kiện cho việc tạo các nhà nhập khẩu từ phần mềm khác.
  3. Sử dụng số định dạng dài cho số lượt xem tài nguyên để thống nhất với các số khác.
Các mẫu công khai sau đây đã có thay đổi:
  • xfrm_resource_view
Khi cần thiết, hệ thống hợp nhất trong trang "mẫu lỗi thời" nên được sử dụng để tích hợp các thay đổi này.
XenForo Resource Manager 2.1.1 yêu cầu XenForo 2.1.1 trở lên.
Tất cả khách hàng có giấy phép hoạt động hiện có thể tải xuống phiên bản mới từ khu vực khách hàng.
Phiên bản tương thích
XF 2.1
Yêu cầu bổ xung
Yêu cầu XenForo 2.1.1 trở lên