XenForo Media Gallery 2.1.0.2 Released Mới Nhất Miễn Phí

XF 2.1 Free XenForo Media Gallery 2.1.0.2 Released Mới Nhất Miễn Phí 2.1.0.2

Đăng nhập để tải xuống
Ảnh Bìa Bài Viết
XenForo Media Gallery 2.1.0 hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng chạy các phiên bản trước của XenForo Media Gallery 2.1.0 nâng cấp lên phiên bản này để hưởng lợi từ sự ổn định gia tăng.

Tải xuống XenForo Media Gallery 2.1.0

Một số thay đổi trong XFMG 2.1.0 bao gồm:

Thêm một số bước gỡ cài đặt bị thiếu
Khi xem một mục phương tiện được báo cáo, hiển thị các mục phương tiện.
Sửa lỗi chính tả trong kiểm tra quyền của viewModeratedAlbums.
Khi chỉnh sửa một mục album / phương tiện truyền thông, đảm bảo rằng mô tả có thể được sử dụng.
Giảm số lượng truy vấn khi xem album / phương tiện truyền thông.
Khi xem album, hãy sửa các bộ lọc đã chọn không hiển thị khi áp dụng bộ lọc.
Tránh nội dung thoát ra khỏi các cột xem album / phương tiện truyền thông.
Hiển thị một lỗi duyên dáng hơn khi tải lên hình thu nhỏ tùy chỉnh không thành công vì một số lý do.
Ngăn chặn các hộp kiểm mod nội dung album / phương tiện truyền thông hiển thị thông qua một số yếu tố khác.
Đảm bảo người dùng không có quyền thêm bình luận vẫn có thể truy cập một số liên kết bình luận nhất định.
Sử dụng URL "đầy đủ" khi xử lý các liên kết được sử dụng trong trình kết xuất "SimpleHtml" (chủ yếu là email).
Các mẫu công khai sau đây đã có thay đổi:
  • xfmg_album_view
  • report_content_xfmg_media
  • xfmg_comment_macros
  • xfmg_media_edit_image
  • xfmg_media_list_macros
  • xfmg_media_view
Khi cần thiết, hệ thống hợp nhất trong trang "mẫu lỗi thời" nên được sử dụng để tích hợp các thay đổi này.

XenForo Media Gallery yêu cầu XenForo 2.0.0 trở lên.

Tất cả khách hàng có giấy phép hoạt động hiện có thể tải xuống phiên bản mới từ khu vực khách hàng.

  • Tải xuống XenForo Media Gallery 2.1.0
  • Từ khu vực khách hàng được cấp phép
XenForo Media Gallery có thể được mua bằng một giấy phép mới thông qua trang mua hàng hoặc với một giấy phép hiện có thông qua khu vực khách hàng.

Cài đặt, nâng cấp và cấu hình

Vui lòng xem trang hướng dẫn XenForo Media Gallery của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Phiên bản tương thích
XF 2.1
Yêu cầu bổ xung
Compatible XF 2.x versions 2.1
Tác giả
Admin
Phiên bản
2.1.0.2
Tải xuống
0
Lượt xem
71
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Bình chọn
0.00 xếp hạng 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin