[XD] FTSLider - Featured Thread Slider 1.1.1

XF 2.1 [XD] FTSLider - Featured Thread Slider 1.1.1 1.1.1

Đăng nhập để tải xuống
Cảnh báo Không nâng cấp tiện ích bổ sung này với phiên bản cũ (Thư mục tệp đã được thay đổi.)
Tiện ích này làm gì?
Tiện ích bổ sung này hiển thị các luồng đặc trưng với thanh trượt đáp ứng.

Có gì mới
Bổ trợ đã được cập nhật với sự hỗ trợ cho XF2.1 +
Đã thêm tùy chọn thanh trượt mới. (Hiệu ứng mờ dần)
Thêm tùy chọn nút.
Cài đặt Vị trí hiển thị
  • Forum list: Above breadcrumb
  • Forum list: Below breadcrumb
  • Forum list: Above nodes
  • Forum list: Below nodes
  • Forum list: Sidebar
  • Custom: Widget key
Bạn có thể gọi đối tượng widget được cấu hình trực tiếp trong các mẫu bằng phím widget.
Mã:
<xf:widget key="XD_FTSlider_widget" />
hBvmg4a.png

WQ09RHe.png

1544373663230-png.190198
Phiên bản tương thích
XF 2.1
Yêu cầu bổ xung
Compatible XF 2.x versions 2.1