Watermark System (STWM2) 1.3.7 - Đóng Dấu Ảnh Cho Xenforo 2.1

Free Watermark System (STWM2) 1.3.7 - Đóng Dấu Ảnh Cho Xenforo 2.1 1.3.7

Đăng nhập để tải xuống
Cập nhật một số thay đổi nhỏ
Thay thế font chữ cũ.
Fix một số lỗi nhỏ phù hợp với phiên bản Xenforo 2.1.1
  • Like
Cảm xúc: Schalke987