[tl] Watermark 1.0.3

[tl] Watermark 1.0.3 1.0.3

Đăng nhập để tải xuống
Mô tả: Thêm hình mờ để tải lên hình ảnh. Tiện ích bổ sung này sẽ thêm hình mờ cho bất kỳ hình ảnh tải lên nào. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện.
Tùy chọn:
  • Đã bật / tắt để thêm hình mờ cho bất kỳ hình ảnh nào
  • Tùy chỉnh vị trí hình mờ
  • Tùy chỉnh hình mờ
    • Bản văn
    • Hình ảnh, tưởng tượng
  • Kiểm soát độ mờ đục
Tùy chọn người dùng:
  • Khả năng vô hiệu hóa thêm hình mờ vào hình ảnh tải lên của họ
Quyền:
  • Không có
screen-shot-2019-09-13-at-10-21-05-pm-png.210306