[TH] Notices Plus 1.0.0

[TH] Notices Plus 1.0.0 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống
Biến các thông báo của bạn thành các lớp phủ với vị trí hiển thị lớp phủ trực tuyến và chia sẻ thông tin khác nhau bằng cách sử dụng các cụm từ và mẫu trong thông báo.
Đặc trưng
Thêm vị trí hiển thị mới, lớp phủ trên màn hình trực tuyến.
Sử dụng các cụm từ và mẫu trong cơ quan thông báo của bạn
notices-plus-overlay-jpg.206613