[TH] Ignore More 2.0.0 Patch Level 1

[TH] Ignore More 2.0.0 Patch Level 1 2.0.0

Đăng nhập để tải xuống
Đặc trưng
  • Thêm liên kết 'Hiển thị nội dung bị bỏ qua' khi nội dung bị ẩn trên nguồn cấp tin tức và các trang hoạt động mới nhất, cho phép tiết lộ nội dung bị bỏ qua
  • Cho phép người dùng chọn bỏ qua hoặc bỏ đánh dấu các chủ đề hoặc diễn đàn trong nguồn cấp tin tức, danh sách chủ đề và danh sách diễn đàn
  • Người dùng có thể thấy những gì họ đang bỏ qua trong khu vực tài khoản của họ
  • Có các liên kết có tiền tố là "th-ignoremore-" nếu sử dụng URL thân thiện đầy đủ tùy chọn URL bị vô hiệu hóa để có khả năng trợ giúp với các tiện ích bổ sung xung đột
ignore-more-ignored-threads-jpg.206608