Biểu tượng tài nguyên

[TH] Content Creation Limits 1.0.0 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống
Giới hạn tạo nội dung
Kiểm soát tần suất của bài đăng và nội dung khác là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất tốt, giảm thư rác và giảm thiểu các bài đăng trùng lặp. Với các điều khiển tần số chi tiết này, bạn có thể đặt cài đặt tần suất dành riêng cho diễn đàn theo các khoảng thời gian cụ thể, cũng như giúp giảm thư rác với các tính năng nội dung do người dùng khác tạo.
content-creation-popup-jpg.210641

Đặc trưng
  • Kiểm soát số lượng bài đăng, phương tiện, tài nguyên và tin nhắn hội thoại có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian
  • Xác định số lượng bài viết được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định bởi diễn đàn
  • Giới hạn tần suất tin nhắn hội thoại và các loại nội dung khác có thể được gửi hoặc đăng