Styles XF2 Tactical 2.1.1.0 Tải Miễn Phí Từ Themehouse Phiên Bản Mới

XF 2.1 Styles XF2 Tactical 2.1.1.0 Tải Miễn Phí Từ Themehouse Phiên Bản Mới 2.1.1.2.0

Đăng nhập để tải xuống
Bạn có thể xem bản cập nhật này bao gồm những gì bằng cách vào đây: Audentio / xf2theme-problems

Lưu ý: Bản phát hành này không thể được sử dụng trên XenForo 2.0, nó chỉ dành riêng cho XenForo 2.1.

Lưu ý: Bản cập nhật này không yêu cầu cập nhật bổ trợ UI.X để hoạt động đúng.
Note: This release cannot be used on XenForo 2.0, it is exclusively for XenForo 2.1 only.

Note: This update doesn't require a UI.X add-on update to function properly.