Styles iO Dark Mode 2.1.1.2.0 - XF2 Phiên Bản Màu Tối Mới Nhất

XF 2.1 Styles iO Dark Mode 2.1.1.2.0 - XF2 Phiên Bản Màu Tối Mới Nhất 2.1.1.2.0

Đăng nhập để tải xuống
Bạn có thể xem bản cập nhật này bao gồm những gì bằng cách vào đây: Audentio / xf2theme-problems

Lưu ý: Bản phát hành này không thể được sử dụng trên XenForo 2.0, nó chỉ dành riêng cho XenForo 2.1.

Lưu ý: Bản cập nhật này không yêu cầu cập nhật bổ trợ UI.X để hoạt động đúng.
Note: This release cannot be used on XenForo 2.0, it is exclusively for XenForo 2.1 only.

Note: This update doesn't require a UI.X add-on update to function properly.