Styles iO 2.1.1.0 Themehouse Phiên Bản Mới Nhất Cho XF2

XF 2.1 Styles iO 2.1.1.0 Themehouse Phiên Bản Mới Nhất Cho XF2 2.1.1.2.0

Đăng nhập để tải xuống
Bạn có thể xem bản cập nhật này bao gồm những gì bằng cách vào đây: Audentio / xf2theme-problems

Lưu ý: Bản phát hành này không thể được sử dụng trên XenForo 2.0, nó chỉ dành riêng cho XenForo 2.1.

Lưu ý: Bản cập nhật này không yêu cầu cập nhật bổ trợ UI.X để hoạt động đúng.
Lưu ý: Bản phát hành này không thể được sử dụng trên XenForo 2.0, nó chỉ dành riêng cho XenForo 2.1.

Lưu ý: Bản cập nhật này không yêu cầu cập nhật bổ trợ UI.X để hoạt động đúng.