More Thread Same Category - Chủ đề cùng chuyên mục Xenforo 2x

More Thread Same Category - Chủ đề cùng chuyên mục Xenforo 2x 2.0.1

Đăng nhập để tải xuống
More Thread Same Category - Chủ đề cùng chuyên mục Xenforo 2x là addon tạo danh sách bài viết liên quan trong cùng danh mục giúp website tăng thêm độ tương tác cho diễn đàn.
tuDa2LA.png

Installation:
Download XenMax-SamCategory-2.0.1.zip and unzip it.
Upload the src directory to your server.
From the Admin Control Panel Install the add-on.