[iCode] Show File Size And Extension 2.1.1

Free [iCode] Show File Size And Extension 2.1.1 2.1.1

Đăng nhập để tải xuống
Features:
  • user group permissions to show/hide.
Screenshots:

Show file size and extension
001-png.193382


002-png.193383


Installation:
Copy the contents of the folder "upload" to your forum
Go to your xenForo admin control panel > Addons
Install the new addon
Tác giả
Admin
Phiên bản
2.1.1
Tải xuống
0
Lượt xem
56
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Bình chọn
0.00 xếp hạng 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin