Admin Styles 1.0.1 - Styles AdminCP And Hidden File Health Check

Free Admin Styles 1.0.1 - Styles AdminCP And Hidden File Health Check 1.0.1

Đăng nhập để tải xuống
Nay có thời gian mình tách phần Admin Styles trong Addon HTQ Tùy Chọn Nâng Cao cho các bạn muốn thay đổi phong cách giao diện quản trị mặc định của diễn đàn Xenforo 2.
Tính năng cơ bản:
Tùy chọn màu sắc thay đổi giao diện Admin
Ẩn File Health Check khỏi thống kê AdminCP Index các bạn vẫn có thể kiểm tra lại theo đường dẫn http://domain.com/admin.php?tools/file-check/ .
j9zI6bx.jpg

Để thay đổi màu sắc các bạn lựa chọn Style properties của giao diện Master style nhé . Nhớ bật debug trước khi thay đổi và tắt debug sau khi thay đổi nha.