Biểu tượng tài nguyên

XF 2.1 Addons Content Title Edit History 2.1.5 -XF2 2.1.5

Đăng nhập để tải xuống
Đẩy các chỉnh sửa tiêu đề vào hệ thống Lịch sử Chỉnh sửa của XenForo.

Nội dung được hỗ trợ
Chủ đề - Để xem lịch sử Tiêu đề, cần có quyền "Quản lý bất kỳ chủ đề" nào.
Tài nguyên - Để xem lịch sử Tiêu đề, cần có quyền "Chỉnh sửa bất kỳ tài nguyên nào".
Đóng góp tính năng hoặc sửa lỗi
Vui lòng tạo một yêu cầu Kéo Github thông qua liên kết "Thông tin thêm".

Thông tin thêm

Nếu bạn đánh giá cao addon này, vui lòng xem xét đóng góp qua PayPal. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp thông qua cuộc trò chuyện riêng tư.

Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn muốn sắp xếp cấp phép khác nhau.