Addon Multi Prefix 2.5.6 For Xenforo 2X

Nulled Addon Multi Prefix 2.5.6 For Xenforo 2X 2.5.6

Đăng nhập để tải xuống
2.5.6 - Maintenance update Apr 14, 2019
Improve upgrading from older XF1 versions
Sửa lỗi tương thích khi mở rộng javascript
Khắc phục tích hợp thương mại điện tử của @DRAGONBYTE Tech