Xenforo 2x Addons

Danh mục Xenforo 2x Addons bao gồm nhiều các tiện ích mở rộng của mã nguồn mở Xenforo phiên bản 2x được chia sẻ miễn phí tại đây.

[TH] Topics 1.0.2 Patch Level 1 Admin
9
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Giphy 1.0.3 Patch Level 2 Admin
5
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Thread Thumbnail by AddonsLab 2.1.1 Admin
7
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Image Optimizer 1.1.2 Admin
7
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Donate 1.1.3 Patch Level 1 Admin
5
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Covers 1.0.4 Patch Level 2 Admin
10
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Thread Filter by AddonsLab 2.6.1 Admin
5
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Question and Answer Forums 1.1.4 Patch Level 2 Admin
5
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Spotify 1.0.2 Patch Level 2 Admin
5
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
UI.X 2 Add-on 2.1.2 Patch Level 2 Admin
6
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Attachments Plus 1.0.1 Patch Level 2 Admin
7
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Support Ticket System 3.2.0 Admin
5
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Thread Watchers 1.0.0 Admin
5
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[AddonFlare] XF2 Awards System 1.0.8 Admin
6
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Shop 6.1.2 Admin
6
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Chat 2 by Siropu 2.1.3 Admin
8
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Monetize 1.0.2 Admin
8
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] UI.X Pro 1.0.2 Addons for XenForo 2 Admin
11
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
127
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
226
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
156
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật