Xenforo 2x Addons

Danh mục Xenforo 2x Addons bao gồm nhiều các tiện ích mở rộng của mã nguồn mở Xenforo phiên bản 2x được chia sẻ miễn phí tại đây.

[AddonFlare] XF2 Moods 1.0.2 Admin
70
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] User Profile Notes 1.0.0 Admin
69
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Trending 1.0.4 Admin
52
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Topics 1.0.2 Patch Level 1 Admin
62
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Giphy 1.0.3 Patch Level 2 Admin
55
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Thread Thumbnail by AddonsLab 2.1.1 Admin
59
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Image Optimizer 1.1.2 Admin
56
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Donate 1.1.3 Patch Level 1 Admin
53
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Covers 1.0.4 Patch Level 2 Admin
57
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Thread Filter by AddonsLab 2.6.1 Admin
65
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Question and Answer Forums 1.1.4 Patch Level 2 Admin
67
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Spotify 1.0.2 Patch Level 2 Admin
58
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
UI.X 2 Add-on 2.1.2 Patch Level 2 Admin
82
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Attachments Plus 1.0.1 Patch Level 2 Admin
62
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Support Ticket System 3.2.0 Admin
96
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Thread Watchers 1.0.0 Admin
58
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[AddonFlare] XF2 Awards System 1.0.8 Admin
89
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Shop 6.1.2 Admin
86
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Chat 2 by Siropu 2.1.3 Admin
87
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Monetize 1.0.2 Admin
63
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] UI.X Pro 1.0.2 Addons for XenForo 2 Admin
107
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
179
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật