Xenforo 2x Addons

Danh mục Xenforo 2x Addons bao gồm nhiều các tiện ích mở rộng của mã nguồn mở Xenforo phiên bản 2x được chia sẻ miễn phí tại đây.

Resource Filter by AddonsLab 2.1.2 Admin
8
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[tl] Anonymous Posting 1.0.8 Admin
14
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[tl] Watermark 1.0.3 Admin
10
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Media Filter by AddonsLab 1.3.1 Admin
11
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[DBTech] DragonByte eCommerce 1.5.2 Admin
11
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Link Checker for XenForo 2.x by AddonsLab 2.6.4 Admin
12
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2 Admin
10
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Indicate Threads with Staff Replies 1.0.0 Patch Level 1 Admin
12
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Style Switch 1.0.0 Patch Level 2 Admin
7
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Ignore More 2.0.0 Patch Level 1 Admin
7
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Activation Reminder & User Purger 1.0.0 Admin
11
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Notices Plus 1.0.0 Admin
8
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[Xenbros] Home Blog for Xenforo2 1.4.1 Admin
13
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
Conversation Essentials 2.2.0 Admin
10
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[AddonFlare] XF2 Moods 1.0.2 Admin
11
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] User Profile Notes 1.0.0 Admin
10
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật
[TH] Trending 1.0.4 Admin
10
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Cập nhật